Podmínky prodeje pro Dermfix GmbH.


1. Uplatňování podmínek

Prodávající (Dermfix GmbH) prodá a kupující zakoupí zboží v souladu s jakoukoli nabídkou nebo nabídkou prodávajícího, která je přijata kupujícím, nebo na základě jakékoli objednávky kupujícího, která je prodávajícím přijata, s výhradou v obou případech tyto Podmínky, kterými se Smlouva řídí, s vyloučením jakýchkoli dalších podmínek.

2. Základ prodeje

2.1 Žádná změna těchto podmínek nebude závazná, pokud nebude písemně dohodnuta mezi oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího.

2.2 Prodejní literatura, ceníky a další dokumenty vydané prodejcem v souvislosti se zbožím podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují pevnou nabídku prodeje za těchto podmínek.

2.3 Jakékoli typografické, administrativní nebo jiné náhodné chyby nebo opomenutí v jakékoli prodejní literatuře, nabídce, ceníku, přijetí nabídky, faktuře nebo jiném dokumentu nebo informacích vydaných prodejcem podléhají opravě bez jakékoli odpovědnosti ze strany prodejce.


3. Objednávky a specifikace

3.1 Specifikace Zboží bude uvedena v prodejní dokumentaci Prodávajícího, pokud se výslovně nezmění v objednávce Kupujícího (pokud je Prodávající akceptuje).

3.2 Prodávající si vyhrazuje právo provést jakékoli změny ve specifikaci zboží, které jsou nutné ke splnění jakýchkoli příslušných bezpečnostních nebo jiných zákonných nebo regulačních požadavků, nebo, pokud má být zboží dodáno podle specifikace prodávajícího, které nemají podstatný vliv jejich kvalita nebo výkon.


4. Cena zboží

4.1 Cena Zboží bude cena uvedená ve zveřejněném ceníku Prodávajícího platném v den přijetí objednávky Kupujícího nebo jiná cena, na které se Prodávající a Kupující písemně dohodnou.

4.2 Pokud prodávající uvedl cenu za zboží jinou než v souladu se zveřejněným ceníkem prodávajícího, bude uvedená cena platná pouze po dobu 30 dnů nebo kratší dobu, kterou může prodávající určit.

4.3 Ceny zobrazované ve výchozím nastavení na tomto webu zahrnují evropské daně za doručení v rámci Evropy. Daně z obratu pak mohou mít nulovou sazbu pro země mimo Evropské hospodářské společenství (např. Švýcarsko, Jersey nebo jiné země mimo EU). Kanadské daně z obratu, jako je HST a GST, budou přidány při placení. Zákazníci mimo Evropskou unii mohou podléhat dalším místním daním, které nejsou uvedeny na tomto webu, a za tyto daně neodpovídá ani za ně neplatí společnost Dermfix GmbH.

5. Platební podmínky

5.1 S výhradou zvláštních podmínek písemně dohodnutých mezi kupujícím a prodávajícím bude prodávající fakturovat kupujícímu cenu zboží při dodání zboží nebo kdykoli po jeho dodání.

5.2 Kupující zaplatí cenu Zboží (sníženou o jakoukoli slevu nebo kredit povolený Prodávajícím, ale bez jakéhokoli jiného odpočtu kreditu nebo započtení) do 30 dnů ode dne vystavení faktury Prodávajícího nebo jinak v souladu s úvěrovou podmínkou jako může být písemně dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti se smlouvou.

5.3 Prodávající není povinen přijímat objednávky od žádného zákazníka nebo kupujícího, který neposkytl prodávajícímu uspokojivé reference pro prodávajícího.

6. Dodání

6.1 Dodání Zboží bude provedeno Prodávajícím, který dodá Zboží na místo uvedené v objednávce Kupujícího a / nebo v přijetí Prodávajícím jako místo, kam má být Zboží Prodávajícím doručeno.

6.2 Dodací lhůty jsou odhadované a nelze zaručit přesný den dodání. Společnost Dermfix GmbH není odpovědná za jakékoli selhání nebo zpoždění dodávky zboží z důvodů mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně „Skutků Božích“, válek, stávek nebo pracovních sporů, embarg, vládních nařízení nebo jiných událost vyšší moci.

7. Riziko a majetek

7.1 Nebezpečí poškození nebo ztráty Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání, nebo pokud Kupující neprávem nepřevezme Zboží, okamžikem, kdy Prodávající nabídl dodání Zboží.

7.2 Bez ohledu na dodání a přechod rizika na Zboží nebo na jakékoli jiné ustanovení těchto Podmínek nepřejde majetek ve Zboží na Kupujícího, dokud Prodávající neobdrží platbu v hotovosti nebo zúčtované prostředky v plné výši ceny Zboží a veškeré další zboží, které prodávající souhlasil s prodejem kupujícímu a za které je poté splatná platba.


8. Výchozí nastavení prodejce

8.1 Pokud Prodávající nedodá Zboží nebo kterékoli z nich v Den dodání z jiných důvodů než z důvodů mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího nebo z viny Kupujícího nebo jeho dopravce, Prodávající nenese žádnou odpovědnost za takové opožděné dodání.

8.2 Prodávající nenese odpovědnost vůči kupujícímu ani se nebude mít za to, že porušuje smlouvu z důvodu zpoždění dodávky nebo plnění nebo jakéhokoli nesplnění některé ze závazků prodejce ve vztahu ke zboží, pokud zpoždění nebo porucha byla způsobena jakoukoli příčinou mimo přiměřenou kontrolu prodejce.

9. Vadné zboží

9.1 Pokud je při dodání jakékoli Zboží vadné z jakýchkoli věcných hledisek a buď Kupující zákonně odmítne dodání vadného Zboží, nebo pokud je při dodání podepsáno „neznámý stav a obsah“, Kupující písemně upozorní na tuto vadu Prodávající do tří pracovních dnů od takového doručení, prodávající podle své volby: -

(a) vyměnit vadné zboží do 14 dnů od obdržení oznámení kupujícího; nebo

(b) vrátit kupujícímu cenu vadného zboží;

Prodávající však v souvislosti s tím nenese vůči kupujícímu žádnou odpovědnost a kupující nemůže zboží odmítnout, pokud dodávka nebude odmítnuta nebo pokud kupující uvede výše uvedené oznámení.

9.2 Žádné zboží nesmí být prodávajícímu vráceno bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. S výhradou toho bude jakékoli vrácené zboží, o kterém je prodávající přesvědčen, že bylo dodáno s vadami jakosti nebo stavu, které by při kontrole nebyly zjevné, buď bezplatně vyměněno, nebo na základě výhradního uvážení prodávajícího vrátí nebo připíše kupujícímu kupujícímu cenu takového vadného Zboží, ale Prodávající nenese vůči Kupujícímu žádnou další odpovědnost.

9.3 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady vzniklé v důsledku spravedlivého opotřebení nebo úmyslného poškození, nedbalosti, podrobení se běžným podmínkám, nedodržení pokynů prodávajícího (ať už ústně nebo písemně), zneužití nebo úpravy Zboží bez souhlasu Prodávajícího nebo jakéhokoli jiného jednání či opomenutí ze strany Kupujícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců nebo jakékoli třetí strany.

9.4 Zboží, jiné než vadné Zboží vrácené podle podmínek 9.1 nebo 9.2, vrácené kupujícím a přijaté prodávajícím, může být kupujícímu připsáno na základě výhradního uvážení prodávajícího a bez jakýchkoli závazků ze strany prodávajícího. V případě, že Zboží vrácené Prodávajícímu nelze znovu prodat, nebude to považováno za úvěrové a bude Prodávajícím zničeno na náklady Kupujícího v zájmu bezpečnosti. Prodávající může účtovat manipulační poplatek ve výši až 30% hodnoty Zboží vráceného Kupujícím.

9.5 Předmět, jak je výslovně stanoveno v těchto Podmínkách, a s výjimkou případů, kdy je Zboží prodáváno v rámci spotřebitelského prodeje, jsou všechny záruky, podmínky nebo jiné podmínky vyplývající ze zákona nebo zvykového práva vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem.

9.6 Je-li zboží prodáváno v rámci spotřebitelského prodeje, zákonná práva kupujícího nejsou těmito podmínkami ovlivněna.

9.7 S výjimkou úmrtí nebo zranění osob způsobených nedbalostí prodávajícího nebo výslovně stanovenými v těchto podmínkách, prodejce nenese odpovědnost vůči kupujícímu z důvodu jakéhokoli prohlášení nebo jakékoli implicitní záruky, podmínky nebo jiné podmínky nebo jakékoli povinnost podle běžného práva nebo podle zákona nebo podle výslovných podmínek Smlouvy za jakoukoli přímou nebo následnou ztrátu nebo škodu způsobenou Kupujícím (mimo jiné včetně ztráty zisku nebo nepřímé nebo zvláštní ztráty), nákladů, výdajů nebo jiných nároků na následné vyrovnání (ať už způsobené nedbalostí prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců či jinak), které vznikne v důsledku nebo v souvislosti s dodávkou zboží nebo jeho použitím nebo dalším prodejem kupujícím.

9.8 Kupující je odpovědný za zajištění toho, že s výjimkou případů, kdy jsou pokyny týkající se použití nebo prodeje zboží obsaženy v obalu nebo označení zboží, je jakékoli použití nebo prodej zboží kupujícím v souladu s veškerá zákonná manipulace a prodej zboží kupujícím probíhá v souladu s pokyny vydanými prodávajícím nebo jakýmkoli příslušným vládním nebo regulačním orgánem a kupující odškodní prodávajícího za jakoukoli ztrátu odpovědnosti nebo škodu, kterou by prodávající mohl utrpět jako v důsledku nedodržení této podmínky kupujícím.


10. Vrací se

10.1 Podle evropských předpisů o prodeji na dálku má kupující právo zrušit smlouvu o nákupu kdykoli od okamžiku objednání do 14 kalendářních dnů po dodání.

11. Obecně

11.1 Žádné vzdání se práva prodávajícího na jakékoli porušení smlouvy kupujícím se nebude považovat za vzdání se jakéhokoli následného porušení stejného nebo jiného ustanovení.

11.2 Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno jakýmkoli příslušným orgánem za neplatné nebo nevymahatelné, zcela nebo zčásti, platnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbývající část dotčeného ustanovení tím nebude ovlivněna.

12. Rozhodné právo

12.1 Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s anglickým právem. Spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami podléhají výlučné jurisdikci anglických soudů.

Alternativní řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR-VO a § 36 VSBG:
Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), kterou lze nalézt na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni ani ochotni se účastnit postupu urovnávání sporů před agenturou pro vymáhání spotřebitelů.


Poslední aktualizace: 03.11.2020